webboard
 
นิตยสาร Modern Mom
ฉบับเดือนกรกฎาคม 2558
Double Happiness
ฌารีณ-ฌานา ความสุขยกกำลังสองของพ่อเอ็ม-อภินันท์
:: อ่านต่อ ::
 
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
"Double Hapiness"
  ฌารีณ-ฌานา ความสุขยกกำลังสองของพ่อเอ็ม-อภินันท์ นอกจากคุณพ่อเอ็ม-อภินันท์ และ คุณแม่มิ้ว-บุสกร ประเสริฐวัฒนกุล จะพาลูกสาวฝาแฝด น้องฌารีณและน้องฌานามาถ่ายปก กับนิตยสาร ModernMom แล้วยังมานั่งเล่าถึงความน่ารักน่าชังของสองสาว ให้ฟังอีกด้วย มาดูกันค่ะว่าชีวิตพ่อแม่ฝาแฝดจะน่าประทับใจขนาดไหน... :: อ่านต่อ ::
ทักษะการใช้มือ พัฒนาการสำคัญของลูกน้อย
   มือเป็นอวัยวะที่บ่งบอกถึงพัฒนาการแต่ละขั้นได้อย่างน่าทึ่ง เด็กต่างเรียนรู้การใช้มือทำกิจกรรมต่างๆ และหากมีกระบวนการที่ส่งเสริมให้ลูกใช้มืออย่างเหมาะสมกับวัยก็จะยิ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิด การทำงานของสมอง และสะท้อนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ได้อีกด้วย... :: อ่านต่อ ::
     

ค้นหาใน Google ค้นหาใน modernmommag.com
© 2009 Rakluke Group. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Terms of Service | Contact : mmm@raklukegroup.com